Et innovativt, fleksibelt, og ressursbesparende verktøy

Vi ønsker en utvikling hvor nye bygg blir mer og mer optimalt utformet, for å stadig kunne forbedre drift og brukertilfredshet. Vi må også kunne forbedre innholdet ved å ha fokus på arealeffektivitet, logistikk, flerbruk og sikkerhet.

Ved å bruke det digitale verktøyet får ut utferdiget et endelig anbudsdokument som tar opp i seg:
  • Kommunens ambisjonsnivå på miljø, energi, pedagogikk (type skole) osv.
  • Formålsbeskrivelse på arealprogram, rombeskrivelser osv.
  • Teknisk og FDV beskrivelse


Omfang og valgmuligheter:

Funksjons-/Formålsbeskrivelsene foreslått i dette verktøyet er ment som ”plukklister” med anbefalte formuleringer/kriterier NKF mener KAN være relevante å inkluderes i et kriteriesett som grunnlag for diskusjon og planlegging av nye bygg/ROT.

Oppdragsgiver må selv vurdere hvilke som er aktuelle og vesentlige i det enkelte byggeprosjekt.

Godt egnede funksjonsbeskrivelser:

  • kunne dokumenteres og verifiseres
  • være enkle å forstå
  • være miljørelevante
  • ligge minst på forskriftsnivå
  • hensynta tilgjengelighet på markedet/modenhet i bransje


Beskrivelser foreligger for følgende formålsbygg:


...
Boliger
...
Barnehager
...
Brannstasjon

...
Skoler
...
Sykehjem

Kulturbygg:
kommer
Idrettsbygg:
kommer
Flerbrukshall:
kommer
Svømmehall:
kommer

Verktøyet er fleksibelt:

De ulike funksjonene berøres ikke av at malene redigeres, eller byttes ut i sin helhet.

Du kan erstatte NKFs forslag dersom din kommune foretrekker å bruke egne formålsbeskrivelser.

Noen av beskrivelsene er delt inn i flere nivåer:

Valgmulighetene gjør at kommuner som f.eks. ønsker strengere miljøkrav, kan legge dette inn som krav.

Oppdragsgiver velger ambisjonsnivå, hvilket avhenger av egen virksomhetspolicy, type, størrelse og kompleksitet i byggene, og tjenestene som skal anskaffes. (Basiskrav er krav som alle bør kunne bruke.)


Dialog med entreprenører m.fl.

Ambisiøse krav kan bidra til utvikling av byggebransjen, hvilket i noen tilfelle krever mer dialog med markedet. NKF Prosjekthjelper er utviklet med tanke på å gi klare føringer til arkitekter, konsulenter og entreprenører. Dokumentet er derfor godt egnet i en samspillskontrakt, og forventes å redusere innsatsen konsulentene vil bruke. Vi anbefaler å ta høyde for dette i konkurransegrunnlaget.

NKF Prosjekthjelper bygger på gjeldende lover og forskrifter, og oppdateres årlig i tråd med eventuelle endringer.

Vi håper verktøyet vil lette planleggings- og prosjekteringsarbeidet i forbindelse med nye byggeprosjekter, eller rehabiliteringsprosjekter.